AVG | Eprivacy

Privacy Policy Vrouwen Fysiotherapie Meppel ( onder deel van Fysiotherapiepraktijk Toet ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrouwen Fysiotheapie Meppel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vrouwen Fysiotherapie Meppel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vrouwen Fysiotherapie Meppel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (zwangerfit/mamafit/babymassage);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:De behandelovereenkomst of inschrijfformulier;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen Fysiotherapie Meppel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en postcode(Zakelijk)
 • Telefoonnummer;(Zakelijk) E-mailadres
 • ;Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;BSN;ID of paspoortnummer;
 • Telefoonnummer partner en naam:
 •  

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen Fysiotherapie Meppel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.

15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van ZorgverlenersPersoonsgegevens van zorgverleners worden door Vrouwen Fysiotherapie Meppel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:Verwijzing;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen Fysiotherapie Meppel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • AdresE-mailadres;
 • Telefoon;AGB;
 • Specialist

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen Fysiotherapie Meppel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vrouwen Fysiotherapie Meppel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Vrouwen Fysiotherapie Meppel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Rechten omtrent uw gegevensU heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapiepraktijk Toet

Bouwkamp 7943 HK Meppel

info@vrouwenfysiotherapiemeppel.nl.

Wat wij doen

Klik op onderstaande buttons voor meer informatie

Vrouwenfysiotherapie
Zwanger
Moeder
Baby & Kind

Vrouwen Fysiotherapie Meppel

Voor mij is fysiotherapie meer dan alleen werken. Het is ook echt mijn passie. In 2011 werkte ik nog voor een baas. Alles werd van hogerhand bepaald, en zo was mijn taak ook alleen maar om patiënten zo snel mogelijk te behandelen.

Dat was het niet voor mij. Ik heb niet gekozen om fysiotherapeut aan de lopende band te worden, waarbij patiënten alleen nog nummertjes zijn. Dus heb ik radicaal het roer omgegooid, en ben ik voor mijzelf begonnen. Nu heb ik nog meer plezier in mijn werk, en wat belangrijker is : ik ken mijn patiënten ook veel beter. Een patiënt is meer dan alleen maar iemand met een klacht, en zo behandel ik ze ook. Persoonlijke aandacht is minstens zo belangrijk als de behandeling op zich.

De laatste jaren merkte ik dat mijn passie voor het behandelen, steeds meer naar zwangeren/moeders en vrouwen ging. Het geven van sportlessen ( ZwangerFit / MamaFit / Vrouw&Fit) voor deze doelgroep was in Meppel 7 jaar geleden nog uniek. En dit is uitgegroeid tot meerder lessen per week.

Maak direct een afspraak Neem contact met ons op

Hendrina Westerink-Toet
Fysiotherapeut

BESTEL NU IN ONZE WEBSHOP

No images found.

Nieuws & weetjes

slaap tekort

Als je moe bent kan dat best lastig zijn, je hebt een slechtere concentratie, bent [...]

Ik heb nog steeds een diastase

Ik heb nog steeds een diastase. Sinds we de ‘post partum check’ aanbieden in de [...]

hardlopen na de bevalling

k krijg vaak de vraag van vrouwen : wanneer mag ik weer hardlopen na de [...]

wat is outer-core en wat is inner-core ?

Outer Core unit, inner core unit. Misschien heb je die termen wel eens ergens gelezen. [...]

ademhaling tijdens de zwangerschap

In mijn vorige bericht had ik het over inner-core en outer-core. Onder de inner- core [...]

affirmaties tijdens de zwangerschap

Het woord affirmatie komt van het Latijnse woord ‘affirmare’. Dat betekent versterken of bekrachtigen. Wie [...]

Ga na de bevalling wat vaker liggen

Tijdens de bevalling komt er veel druk op je bekken en bekkenbodem. Het oprekken van [...]

personal training na en tijdens de zwangerschap

Wist je dat ik naast zwangerfit, mamafit en vrouw&fit ook; 1 op 1 core-restore lessen [...]