Betalingsvoorwaarden:

 

● De betalingsvoorwaarden en het praktijkregelement  maken onderdeel uit van de    behandelingsovereenkomst tussen U als cliënt en de Fysio Toet. Deze gaat in op het moment van de behandelingsafspraak.

● Het is de verantwoording om van de cliënt om te controleren in hoeverre uw zorgverzekering de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt. Wanneer Fysio Toet de behandelingen niet kan declareren bij de zorgverzekering, dient de nota door de cliënt zelf voldaan te worden.

● Wanneer de cliënt niet op de gemaakte afspraak verschijnt, wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.

● De factuur van Fysio Toet dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

● Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

● Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysio Toet gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €25,00 alles exclusief omzetbelasting

Klachtenbehandeling

 

● Bij Fysio Toet proberen we u zo goed en deskundig mogelijk te behandelen. Heeft u toch een    klacht over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.

● Wanneer u een klacht heeft bespreekt u dit met uw fysiotherapeut. Voor ons is het belangrijk dat we de klacht goed helder krijgen en samen met u tot een oplossing komen naar ieders    tevredenheid. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

● Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht    kunt:

1. De Klachtencommissie van het KNGF

2. De Commissie van Toezicht van het KNGF

3. Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

 

Voorwaarden ZwangerFit

*Kleine lettertjes:

 1. Strippenkaarten zijn onbeperkt  ( vanaf de eerste startdatum) geldig voor zowel zwangerfit als mamafit

 2. De strippenkaart en/of losse les is niet overdraagbaar aan derden. Deze strippenkaart is persoonsgebonden, schrijf daarom altijd je naam en datum op de strippenkaart.

 3. De trainingen vervallen in principe alleen op officiële feestdagen , 1 week in de kerstvakantie en 3 weken in de zomer.

 4. De prijzen zijn incl. BTW

 5. Je inschrijving is voltooid wanneer je de strippenkaart via supersaas gekocht hebt.

 6. YVLO-ZwangerFit® is een door de meeste zorgverzekeraars erkende zwangerschapscursus en wordt dan ook vaak (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk dit -om verrassingen te voorkomen- echter altijd zelf vooraf even na in je polis!

  Indien je een factuur wilt ontvangen, dien je je Naam,adres, geboortedatum en email te mailen naar info@vrouwenfysiotherapiemeppel.nl

 7. Wijzigingen voorbehouden. De deelnemers zullen daarvan echter altijd tijdig op de hoogte worden gesteld.

 8. cursussen/zwangerfit kunnen alleen door gaan bij minimaal 4 deelnemers. Graag op tijd aanmelden ivm planning van de lessen.

 9.  Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les, restitutie is niet mogelijk.

 10. Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

 11. Fysiotherapiepraktijk Toet/vrouwen fysio meppe  is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan de groepscursus ZwangerFit/mamafit

 12. Wanneer je niet komt zonder afmelding ( 8 uur van te voren) telt de les door op je rittenkaart (via supersaas). Mits een geldige reden via persoonlijk bericht.

 13. In de oefenruimte dien je te allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van  sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht.

Maak direct een afspraak

BESTEL NU IN ONZE WEBSHOP

No images found.